بازی حاضر

بازی توضیحات: .ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﻤﺷ ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﺭﺩ Paint ﺏﺎﺘﮐ ﯼﺯﺎﺑ ﺭﺩ ﺭﺍﺩ ﻩﺪﻨﺧ ﮏﻘﻟﺩ ﮏﯾ ﻭ ﺕﺎﺑﺭ .ﺪﯾﺍ ﻩﺩﺮﮐ ﻩﺩﺎﻣﺁ ﯽﮕﻧﺭ ﯽﮕﻧﺭ ﻪﺸﯿﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﮏﯾ ًﻼﺒﻗ ﻭ ﺪﯿﻨﮐ ﮓﻧﺭ ﺍﺭ ﺎﻬﻧﺁ .ﺪﯿﻨﮐ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﺷﺎﻘﻧ ﮏﯾ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺡﺮﻃ ﻭ ﺪﯿﻨﮐ ﺮﭘ ﻩﺪﺷ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﮓﻧﺭ ﺎﺑ .ﺩﺮﮐ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﮓﻧﺭ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﮏﯾ ، ﺖﺳﺍﺭ ﺖﻤﺳ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻪﺷﻮﮔ ﺭﺩ .ﺖﺴﯿﻧ ﯼﺮﯿﮕﯿﭘ ﻪﺑ ﯼﺯﺎﯿﻧ ﺎﻣﺍ .ﺪﯿﻨﮐ ﮓﻧﺭ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﯽﻣ ﻪﮐ ﺭﻮﻄﻧﺎﻤﻫ ﺍﺭ ﺖﯿﺼﺨﺷ ﻭ ﺪﯿﻨﮐ ﺩﺍﺯﺁ ﺍﺭ ﻝﺎﯿﺧ ، ﺪﯿ .ﺩﻮﺑ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﯼﺮﺗ ﻥﺭﺪﻣ ﺎﯾ ﺖﻣﻭﺎﻘﻣ ﺯﺍ Paint ﺏﺎﺘﮐ ﺭﺩ ﺕﺎﺑﺭ ﻭ ﺮ

.ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﻤﺷ ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﺭﺩ Paint ﺏﺎﺘﮐ ﯼﺯﺎﺑ ﺭﺩ ﺭﺍﺩ ﻩﺪﻨﺧ ﮏﻘﻟﺩ ﮏﯾ ﻭ ﺕﺎﺑﺭ .ﺪﯾﺍ ﻩﺩﺮﮐ ﻩﺩﺎﻣﺁ ﯽﮕﻧﺭ ﯽﮕﻧﺭ ﻪﺸﯿﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﮏﯾ ًﻼﺒﻗ ﻭ ﺪﯿﻨﮐ ﮓﻧﺭ ﺍﺭ ﺎﻬﻧﺁ .ﺪﯿﻨﮐ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﺷﺎﻘﻧ ﮏﯾ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺡﺮﻃ ﻭ ﺪﯿﻨﮐ ﺮﭘ ﻩﺪﺷ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﮓﻧﺭ ﺎﺑ .

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش . فراموش نکنید که این بازی به رای و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.