بازی حاضر

بازی توضیحات: .ﺩﺮﮐ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﺶﯾﺎﻣﺯﺁ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﯽﻘﻄﻨﻣ ﺵﻮﻫ ﻭ ﺮﮑﻔﺗ ﻥﺁ ﺎﺑ ﻪﮐ ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﻪﺟﻮﺗ .ﺪﻧﺭﺍﺩ ﺭﺍﺮﻗ ﻥﺁ ﺭﺩ ﺩﺮﮔ ﯼﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﻪﮐ ﺩﺮﮐ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﯼﺯﺎﺑ ﻦﯿﻣﺯ ﮏﯾ .ﺩﻮﺑ ﺪﻨﻫﺍﻮﺧ ﺪﯿﻔﺳ ﺎﻬﻧﺁ ﺯﺍ ﯽﺧﺮﺑ .ﺰﺒﺳ ﯽﻤﮐ ﻭ .ﺩﻮﺑ ﺪﻨﻫﺍﻮﺧ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﻝﻮﻠﺳ ﺮﻫ ﺭﺩ ﺩﺍﺪﻋﺍ .ﺪﯿﻨﮐ ﯽﺳﺭﺮﺑ ﺖﻗﺩ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺰﺒﺳ ﯼﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﺭﺩ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺩﺍﺪﻋﺍ ﺪﯾﺎﺑ ﺎﻤﺷ .ﺩﻮﺷ ﻪﻓﺎﺿﺍ ﺎﻤﺷ ﺯﺎﯿﻧ ﺩﺭﻮﻣ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻪﺑ ﺎﺗ ﺪﯿﺸﮑﺑ ﯽﻄﺧ ﺰﺒﺳ ﯼﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﺯﺍ ﺪﯿ .ﺪﯿﻫﺩ ﯽﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﺵﻮﻫ ﻭ ﺪﯾﺭﺍﺬﮔ ﯽﻣ ﺮﺳ ﺖﺸﭘ ﺍﺭ ﯼﺯﺎﺑ ﻦﯾﺍ ﺢﻄﺳ ، ﻦ

.ﺩﺮﮐ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﺶﯾﺎﻣﺯﺁ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﯽﻘﻄﻨﻣ ﺵﻮﻫ ﻭ ﺮﮑﻔﺗ ﻥﺁ ﺎﺑ ﻪﮐ ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﻪﺟﻮﺗ .ﺪﻧﺭﺍﺩ ﺭﺍﺮﻗ ﻥﺁ ﺭﺩ ﺩﺮﮔ ﯼﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﻪﮐ ﺩﺮﮐ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﯼﺯﺎﺑ ﻦﯿﻣﺯ ﮏﯾ .ﺩﻮﺑ ﺪﻨﻫﺍﻮﺧ ﺪﯿﻔﺳ ﺎﻬﻧﺁ ﺯﺍ ﯽﺧﺮﺑ .ﺰﺒﺳ ﯽﻤﮐ ﻭ .

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش . فراموش نکنید که این بازی به رای و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.