بازی ﺐﻤﺑ ﭖﻮﺗ حاضر

ﺐﻤﺑ ﭖﻮﺗ

بازی توضیحات: ؟ﺪﯿﻨﮐ ﺶﯾﺎﻣﺯﺁ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﺖﻗﺩ ﻭ ﺖﺤﺻ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﯽﻣ ﺎﯾﺁ .ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻃ ﺍﺭ Bomb Balls 3D ﺪﯾﺪﺟ ﯼﺯﺎﺑ ﺡﻮﻄﺳ ﻡﺎﻤﺗ ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻌﺳ ﺲﭙﺳ .ﺖﻓﺎﯾ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﯼﺪﻌﺑ ﻪﺳ ﯽﯾﺎﯿﻧﺩ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻥﺁ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﺳﺪﻨﻫ ﻝﺎﮑﺷﺍ ﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ءﺎﯿﺷﺍ ﺯﺍ ﻪﮐ ، ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ .ﺖﻓﺮﮔ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺭﺍﺮﻗ ﻑﺪﻫ ﺯﺍ ﯽﺼﺨﺸﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺭﺩ ﺎﻤﺷ ﻪﺤﻠﺳﺍ .ﺪﻨﮐ ﮏﯿﻠﺷ ﺍﺭ ﺮﯿﺗ ﮏﯾ ﺎﺗ ﺪﯿﻫﺩ ﺭﺍﺮﻗ ﻥﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻪﺤﻠﺳﺍ ﻭ ﺪﯿﻨﮐ ﺺﺨﺸﻣ ﻑﺪﻫ .ﺩﺮﮐ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﺖﻓﺎﯾﺭﺩ ﺍﺭ ﺯﺎﯿﺘﻣﺍ ﺯﺍ ﯽﺼﺨﺸﻣ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﻭ ﺩﺮﺑ ﯽﻣ ﻦﯿﺑ ﺯﺍ ﺍﺭ ﻥ

؟ﺪﯿﻨﮐ ﺶﯾﺎﻣﺯﺁ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﺖﻗﺩ ﻭ ﺖﺤﺻ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﯽﻣ ﺎﯾﺁ .ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻃ ﺍﺭ Bomb Balls 3D ﺪﯾﺪﺟ ﯼﺯﺎﺑ ﺡﻮﻄﺳ ﻡﺎﻤﺗ ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻌﺳ ﺲﭙﺳ .ﺖﻓﺎﯾ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﯼﺪﻌﺑ ﻪﺳ ﯽﯾﺎﯿﻧﺩ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻥﺁ ﺭﺩ .

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین ﺐﻤﺑ ﭖﻮﺗ () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش ﺐﻤﺑ ﭖﻮﺗ. فراموش نکنید که این بازی به رای ﺐﻤﺑ ﭖﻮﺗ و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.